Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /includes/functions/database.php on line 19

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /includes/functions/database.php:19) in /includes/functions/sessions.php on line 102

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /includes/functions/database.php:19) in /includes/functions/sessions.php on line 102
Riganni

Czas i realizacja zleceń

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RIGANNI

 

 

Definicje

 

Sklep  – Serwis online dostępny dla klientów pod adresem www.riganni.com prowadzony przez FNC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Żmigrodzka 251, 51-129 Wrocław)

Riganni – podmiot prowadzący sprzedaż online za pośrednictwem serwisu www.riganni.com

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która dokonała Rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

Rejestracja – proces zakładania Konta Klienta;

Produkt  – towar, oferowane przez Riganni  w ramach zakupów dokonywanych przez Klienta w Sklepie;

Konto – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, w tym historię zamówień, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu dokonywanych zamówień oraz historię wysyłek,

Koszyk  – narzędzie umożliwiające Klientom gromadzenie i czasową rezerwację wybranego  Produktu oraz potwierdzanie woli jego zakupu;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży on-line w Sklepie

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu www.riganni.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
 3. a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 4. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
 7. Riganni w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 8. Przeglądanie asortymentu nie wymaga rejestracji.
 9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal i Pay U. Przedmiotowe usługi świadczy FNC Sp. zo.o. z siedzibą weWrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 251, 51-129 Wrocław, NIP 895-203-68-19, REGON 360155181, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000532413, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:www.riganni.com/conditions.php

 

Rejestracja w sklepie riganni.com

 1. Przyjmowanie zamówień od Klientów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej riganni.com.
 2. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. Konto Klienta jest niezbywalne, Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z  Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 3. Aby dokonać zakupów, należy wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie www.riganni.com.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia rejestracji.   W wiadomości e-mail Klient otrzymuje dane rejestracyjne, uprawniające go do zalogowania się na indywidualnym Koncie w Sklepie. Dane przesłane na podany przez Klienta e-mail zawierają login oraz hasło dostępu do indywidualnego Konta Klienta w Sklepie. Za pośrednictwem danych przesłanych Klientowi w wiadomości email (login oraz hasło), Klient loguje się po raz pierwszy w Sklepie, co jest równoznaczne z aktywowaniem indywidualnego Konta Klienta w Sklepie.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie, Klient oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 7. Jeżeli przy którymkolwiek logowaniu się Klienta do Sklepu zapomni on loginu lub hasła dostępu, musi użyć procedury odzyskiwania hasła, która polega na:
 8. a)       Wpisaniu w odpowiednim polu przeznaczonym do odzyskiwania hasła adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Sklepie. Spowoduje to wygenerowanie nowych danych dostępu do Konta Klienta.
 9. b)       Na wskazany przez Klienta adres e-mail zostaną wysłane nowe dane logowania do Konta Klienta.
 10. c)       Klient musi zalogować się do Sklepu za pośrednictwem nowych danych, wysłanych na adres e-mail podany podczas rozpoczęcia procedury odzyskiwania hasła
 11. d)       W momencie wygenerowania nowych danych logowania, poprzednie dane przestają być aktywne.
 12. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 13. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
 14. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem na adres:kontakt@riganni.com.
 15. Riganni uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 
 16. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane na adres : kontakt@riganni.com. Zgłoszenia, te, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 
 17. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

 

Dokonywanie zakupów (zamówienia i realizacja)

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 2. Klient składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówień (Koszyk) stanowiącego integralną część serwisu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
 4. a) zalogować się do Sklepu;
 5. b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 6. c) wpisać dane odbiorcy zamówienia adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz numer telefonu do kontaktu z kurierem;
 7. d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 8. e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny) ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” (lub równoznaczny), w zależności od wyboru formy płatności;
 9. Klient może wykorzystać jedną z dostępnych płatności: system PayPal, Pay U lub płatność przy odbiorze Produktu.  W przypadku kłopotów technologicznych wynikających z dokonywania błyskawicznych płatności, Klient może wykonać tradycyjny przelew na konto przekazane Klientowi w e-mailu.
 10. Riganni zastrzega sobie prawo do ograniczenia formy płatności w opcji „przy odbiorze” w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał Produktu przesłanego przesyłką kurierską płatnego przy odbiorze.
 11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia, listę zamówionych produktów oraz numer zamówienia.Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 12. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Riganni dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia, na który składa się czas przygotowania zamówionych produktów do wysyłki oraz czas ich dostawy. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez klienta.
 13. Riganni rozpocznie wykonywanie zamówienia (tj. przyjmie zamówienie do wykonania) niezwłocznie:
 14. a) po otrzymaniu należności za zamówione Produkty, przy wybraniu przez Klienta opcji płatność w systemie PayPal lub Pay U
 15. b) po złożeniu zamówienia przez Klienta zopcją płatności przy odbiorze.
 16. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem punktu 9 powyżej, przy czymczas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Czas realizacji dla zamówień przyjętych do wykonania w soboty, niedziele oraz święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.
 17. Przedmiot zamówienia dostarczany jest Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Riganni nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 18. Sklep realizuje dostawy tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzeń paczki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 19. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Riganni przesyłki z Produktem do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. Wymagane jest w tym celu złożenie przez klienta pisemnego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres email: kontakt@riganni.com. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 20. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 21. Riganni zastrzega, że w przypadku wybranych Produktów dokonywanie modyfikacji zamówienia nie jest możliwe (produkty objęte promocją lub wyprzedażą).
 22. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt będzie dostępny. Jeżeli Klient zamawia kilka Produktów, realizacja zamówienia nastąpi w momencie skompletowania całości zamówienia. Jeżeli Produkt nie jest dostępny, Riganni niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 23. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na niedostępność części Produktów objętych zamówieniem, Klient podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 24. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Riganni), Riganni dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.
 25. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Riganni), Riganni może anulować zamówienie w całości.
 26. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Riganni zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 27. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie Sklepu) i Sklep nie ma możliwości zrealizowania zamówienia Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy.Riganni poinformuje o tym fakcie Klienta na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 28. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Produkt, Sklep zwróci Klientowi należność za Produkt w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia anulowania zamówienia. 
 29. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub wyprzedażą realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 30. Wszystkie ceny Produktów umieszczone w Sklepie wyrażone są w złotych polskichi zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie www.riganni.com. Koszty dostawy Produktów zostaną uwzględnione dokumencie księgowym (paragon lub faktura VAT) wysyłanej do Klienta wraz z zamówieniem.
 31. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia z tym, że Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów będących w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 32. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 33. Podstawową formą komunikacji Sklepu z klientami Sklepu jest email. Użytkownik składający zamówienie w Sklepie powinien zadbać o podanie poprawnego adresu swojej elektronicznej skrzynki pocztowej.
 34. Preferowany kontakt Klienta ze Sklepem odbywa się w pierwszej kolejnością drogą elektroniczną to jest za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie riganni.comlub poczty e-mail wysyłanej na adres: kontakt@riganni.com, w kolejnej, pod numerem telefonu: +48223936210.

Odstąpienie od umowy (zwrot)

 1. Klient, który dokonał zakupu jako osoba fizyczna i nabył dany produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, podlega ochronie ustawowej jako konsument, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) („Ustawa”).
 2. Zgodnie z postanowieniami powołanej wyżej ustawy  konsument może odstąpić od umowy zakupu, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionych produktów. W przypadku dostawy zamówienia partiami bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia ostatniej części zamówienia. W takim przypadku konsument ponosi koszty określone w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 zUstawy
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów:
 4. a)      o  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. b)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. d)        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. e)       zawartej w drodze aukcji publicznej.
 9. Informację o planowanym zwrocie należy niezwłocznie przesłać mailowo na adreskontakt@riganni.com.Zwrotu dokonuje się na adres: Riganni, ul. Grójecka numer 194, 02-390 Warszawa.
 10. Riganni potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość email na adres poczty elektronicznej podany przez klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia.
 11. Koszt odesłania do Riganni zwracanego produktu ponosi konsument.Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 12. Do zwracanego produktu musi być dołączony dowód księgowy potwierdzający zakup (paragon fiskalny).
 13. Zwrotowi podlega tylko Produkt nieużywany i niezniszczony. Zwracany Produkt powinien być kompletny.
 14. Informacja dotycząca zwrotu Produktu przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail do Sklepu musi zawierać:
 15. a)    pełne dane Klienta zwracającego produkt (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail),
 16. b)    numer zamówienia,
 17. c)    żądanie Klienta,
 18. d)  formę płatności za produkt oraz wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające zwrot należności.
 19. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionego produktu na skutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.
 20. Skuteczne odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem uiszczonej przez Klienta należności za produkt przez Riganni.
 21. Riganni dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 22. a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 23. b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 24. c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

13.W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Rigannimoże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.Riganni dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Riganni nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

Reklamacje

 1. Riganni jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Klient zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Riganni załączając szczegółowy opis niezgodności Produktu z umową.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia  sprzedającego o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 4. Aby dokonać reklamacji zakupionego w Sklepie Produktu należy niezwłocznie przesłać informację o planowanej reklamacji za pośrednictwem wiadomości email na adres: kontakt@riganni.com
 5. Informacja o reklamacji musi zawierać:
 6. a)    pełne dane Klienta reklamującego produkt (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail),
 7. b)    numer zamówienia,
 8. c)    powód reklamacji Produktu wraz z pełną argumentacją,
 9. d)    żądanie ze strony Klienta,
 10. e)  nazwę banku i numer konta bankowego, na który ewentualnie zostanie zwrócona płatność dokonana za Produkt.
 11. Riganni zobowiązuje się ustosunkować się w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji i swoje stanowisko przesłać Klientowi na wskazany przez niego adres e-mailowy.
 12. Uznanie reklamacji powoduje naprawienie lub wymianę Produktu na inny, w przypadku gdy będzie to nie możliwe np. z powodu wyczerpania zapasów, Riganni zaoferuje Klientowi zwrot równowartości ceny Produktu lub inny dostępny Produkt.
 13. W przypadku uznania reklamacji, Riganni zwraca koszty odesłania reklamowanego Produktu Klientowi. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 14. W przypadku nie uznania reklamacji przez Riganni, reklamowany produkt zostaje odesłany na koszt Klienta.
 15. Nie podlegają reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronieriganni.com, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.) dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez sklep www.riganni.com z siedzibą w Warszawie, ul. Grójeckiej numer 194 w Warszawie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.com.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
 6. „Dane osobowe Klienta będą udostępnianie PayU S.A w celu realizacji płatności oraz firmie kurierskiej celem dostarczenia Produktu klientowi

 

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Riganni dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Riganni nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Rigann statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie www.riganni.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

 

Kontynuuj zakupy